Рециклиране на електрическо и електронно оборудване, техника и др.

Излязло от Употреба Електичесто и Електронно Оборудване (ИУЕЕО или WEEE in English) е бъдещето на вторичните суровини. 

Всеки ден, в глобален мащаб, се изхвърлят над 400 000 компютъра, като тази цифра се е удвоила за последните 5 години. 

В ЕС, всяка година се изхвърлят над 10 милиона тона домакински уреди и друго оборудване. Макар в България цифрите да не са в унисон със Европейските ни съседи, количествата бяла техника, домакински уреди, компютри и друго ИУЕЕО нарастват с всеки изминал ден. 

Освен традиционните черни и цветни метали, в тази техника има много други метали, както и потенциал за повторна употреба. ‘Ровотел Стийл’ ООД изкупува и рециклира тези отпадъци, като ги разкомплектова, третира и обработва със специални инсталации за тази цел. 

Всеки месец, площадките ни в страната изкупуват над 200 тона електрическо и електронно оборудване, и го превръщат в полезни и ефективни метали, пластмаси и части за повторна употреба. 

Можете да предадете / продадете вашите стари уреди и ИУЕЕО във всяка площадка на компанията ни.